دسته های محصول: ESTAS


میل سوپاپ تراکتور مسی فرگوسن ۲۸۵

میل سوپاپ تراکتور مسی فرگوسن ۲۸۵

میل پمپ هیدرولیک تراکتور۳۹۹ فورج

میل پمپ هیدرولیک تراکتور۳۹۹ فورج

میل پمپ هیدرولیک تراکتور ۲۸۵ فورج

میل پمپ هیدرولیک تراکتور ۲۸۵ فورج

میل سوپاپ بنز ۳۵۵

میل سوپاپ بنز ۳۵۵

میل سوپاپ لودر۹۶۶ شماره فنی 8N3981/7E9980

میل سوپاپ لودر۹۶۶ شماره فنی 8N3981/7E9980

میل سوپاپ لودر۹۵۰ شماره فنی 5S3971/8N4111

میل سوپاپ لودر۹۵۰ شماره فنی 5S3971/8N4111

میل بالانسر چپ و راست لودر۹۵۰ به شماره فنی 4N7978 و 4N7977

میل بالانسر چپ و راست لودر۹۵۰ به شماره فنی 4N7978 و 4N7977